I POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.  Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z sklepu internetowego www.maxokulary.pl zwanego dalej Sklepem. Sklep powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.
2.  Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.maxokulary.pl jest firma Style Optic Grzegorz Pazyrski z siedzibą: Zielona Ścieżka 4a 06-400 Ciechanów, NIP: 566-100-49-19, Regon:130005318
3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
4.  Regulamin dotyczy wszystkich Użytkowników, w tym Konsumentów.
5.  Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać  się z treścią regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
6. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej www.maxokulary.pl, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient Sklepu.
7. Klient dokonując zakupu lub rejestracji konta w Sklepie ma obowiązek zapoznanie się z Regulaminem a poprzez zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu może dokonywać  zakupów na warunkach określonych w Regulaminie.


II  DEFINICJE


1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej maxokulary.pl umożliwiający utworzenie Konta.

3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.maxokulary.pl   umożliwiający złożenie Zamówienia.

4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

  1. Gość- Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą bez zakładania konta.

8. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

9. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem maxokulary.pl

10. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Style Optic Grzegorz Pazyrski z siedzibą: Zielona Ścieżka 4a 06-400 Ciechanów, NIP: 566-100-49-19

11. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

16. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.  

 

 


III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

a) zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

b) prowadzenie Konta w Sklepie,

c)  korzystanie z Newslettera.

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.


IV REJESTRACJA w www.maxokulary.pl ZASADY SKŁADANIA ORAZ REALIZACJI ZAMÓWIENIA


1.

  •   Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu, pod adresem www.maxokulary.pl. Zamówienia od Klientów przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.maxokulary.pl
  •   b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: maxokulary@gmail.com
  •   c) telefonicznej pod numerem telefonu: +48 504 449 402od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 19.00

 


3. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Realizuj zamówienie".
4.  By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia lub jednorazowy zakup bez zakładania konta jako Gość.
5.  Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym można będzie potwierdzić złożenie zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych, nie będą realizowane.
6. Po wpisaniu danych rejestracyjnych Klient potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu
7.  Użytkownik przez zaznaczenie odpowiednich pól lub wpisanie swoich danych w odpowiednie pola składa oświadczenie następującej treści:
•  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz formularzy zamówienia , dla celów należytego wykonania umowy;
•  przystąpiłem  dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;
• zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
• dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą;

8. Klient dokonując zakupu Produktu oświadcza, że Produkt na który złożył Zamówienie został dla niego dobrany przez specjalistę w salonie optycznym lub gabinecie okulistycznym i odpowiada on parametrom, jakie zostały mu przypisane. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za złe dopasowanie szkieł.


9. Sklep nie udostępnia danych osobowych, podanych przy rejestracji osobom trzecim, chyba że na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
10.  Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę.
11. Klient po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.
12.  W przypadku przeglądania zawartości Sklepu oraz składania zamówienia jako Gość rejestracja nie jest obowiązkowa.
13. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

14.  Zakazane jest umieszczanie komentarzy:
- niosących treści bezprawne, zamieszczanie obelżywych lub oszczerczych informacji, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite; podawanie fałszywych lub mylących informacji;
*naruszających  prawa osób trzecich; rozpowszechniających spam;
15. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
16. Klient po skompletowaniu Zamówienia na Stronie Internetowej i określeniu formy płatności oraz sposobu dostawy, wysyła Zamówienie do Sklepu. Przed wysłaniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do zalogowania się do Konta Klienta lub zamówienia jako Gość wypełniając dane zgodnie ze stanem faktycznym. Każdorazowo przed złożeniem Zamówienia podawana jest cena wybranych Towarów oraz koszt Dostawy.
17. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, potwierdzającą wszystkie istotne elementy.
18. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia Zamówienia zgodnie z § 5 ust 6, Sklep dokonuje sprawdzenia dostępności Towaru.
19.  W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności Towaru, Klient otrzymuje informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji, stanowiącej przyjęcie oferty. Jednocześnie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru.
20.  W przypadku wybrania przez Klienta formy płatności „przelew” realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu przelewu na konto bankowe Sprzedawcy.
21.  Powyższe potwierdzenia i informacje wysyłane są na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji.
22.  Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, że zamówiony Towar jest niedostępny w całości lub części, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie łącznie z przewidywanym okresem oczekiwania na dostępność Towaru. W takiej sytuacji Klient może podtrzymać Zamówienie, pomimo dłuższego czasu oczekiwania, anulować Zamówienie lub ograniczyć Zamówienie do części Towaru, który jest dostępny.
23. Klient może anulować złożone Zamówienie w Sklepie w każdym czasie, jednak nie później niż do momentu wysłania Towaru do Klienta lub rozpoczęcia procesu montażu szkieł.

24. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie ( jeżeli nie pojawią się błędy ) niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

25. Produkty w promocji posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
V DOSTAWA


1.  Użytkownik dokonuje wyboru rodzaju dostawy:
- Poczty Polskiej

- firmy kurierskiej

- firmy kurierskiej InPost
- Odbiór  własny(
Klient może odebrać Produkt w wybranej przez siebie placówce, jednym z naszych salonów, o czym Klient informuje Sklep wysyłając oddzielnego e-maila na adres: maxokulary@gmail.com i podając numer zamówienia)
2.  Zamówiony produkt przesyłany jest na adres podany w formularzu zamówienia.
3. Na czas otrzymania przesyłki przez Użytkownika składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy.
4.  Czas dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru lub dostawy towaru wybranego przez Użytkownika. W każdym przypadku umowa powinna zostać wykonana w terminie maksymalnie trzydziestu dni po złożeniu przez Użytkownika oświadczenia woli o zawarciu umowy.
5.  Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera lub listonosza, czy paczka, opakowanie i  zawartość,  jest w stanie nienaruszonym i zgodna z zamówieniem. Kurier lub listonosz ma obowiązek poczekać umożliwiając spokojne sprawdzenie przesyłki. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono braki, należy spisać protokół szkody. Odpowiedni formularz posiada kurier lub listonosz.

6. Czas realizacji od złożenia zamówienia powinien trwać do 7dni roboczych, natomiast jest to uzależnione od wyboru opcji dostawy. Jeżeli czas dostawy danego produktu jest dłuższy jest to zaznaczone w opisie produktu.

  1. Dla Zamówień o łącznej wartości przekraczającej 900 złotych (PLN) Sprzedawca, zobowiązuje się pokryć koszty dostawy Produktu.
VI SPOSOBY PŁATNOŚCI.


1.  Płatność może być dokonywana w następujący sposób:
•    Przelewem bankowym, poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24
•    Zapłata za pobraniem- wyłącznie same oprawki
•    Zapłata gotówką przy odbiorze osobistym.
2. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.
4.  Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT, po 14 dniach od zakupu lub informacji o braku zwrotu, wysyłane na adres e-mail.

 

VII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.Zakupione szkła są wyrobem medycznym na zamówienie:
Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz. U. nr 126, poz. 1381 z późn. zm.) produkty lecznicze i wyroby medyczne nie podlegają zwrotowi. 

Okulary korekcyjne wykonane na indywidualne zamówienie ( zamontowane soczewki okularowe do oprawy okularowej ) są produktem medycznym w myśl w/w ustawy. 

 Zgodnie z powyższą Ustawą, wyroby medyczne można reklamować tylko i wyłącznie w 2 przypadkach: Jeśli produkt leczniczy lub wyrób medyczny ma:

- wadę jakościową ujawnioną i zgłoszoną sprzedawcy

- został niewłaściwie wydany (np. za niewłaściwą odpłatnością, w innej dawce lub postaci, jeżeli jest niezgodny z zamówieniem).


2. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru stosowne oświadczenie.  Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, za wyjątkiem zakupu opraw wraz ze szkłami. W przypadku zakupu opraw ze szkłami zwrotowi podlega jedynie oprawa, za szkła klientowi nie zostaje zwrócona opłata.


3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zakupiony  towar należy odesłać niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty doręczenia.

4. Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów używania. Nie dotyczy to czynności dokonanych przez Użytkownika niezbędnych do zwykłego zarządu rzeczą i oceny jakości nabytego towaru oraz jego zgodności z zamówieniem.
5. Wraz ze zwracanym towarem  Użytkownik powinien odesłać wszystkie bezpłatne produkty i dokumenty dołączone do zwracanego towaru .

6. Towar przesłany w powyższym trybie należy przesłać na adres :Salon Optyczny ul. Wolska 58, 01-134 Warszawa.
7. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy Sklep dokona zwrotu poniesionych kosztów  przez Konsumenta (cenę towaru bez kosztów przesyłki) w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania towaru, na konto wskazane przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
8. Koszt odesłania towaru w trybie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny ponosi użytkownik.
9.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w wypadkach:
•   Uszkodzenia towaru,

•   Po upływie terminu, o którym mowa powyżej,
•   Po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
•   Świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
•    świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone tzn :

Okulary korekcyjne wykonane na indywidualne zamówienie są produktem medycznym i nie podlegają zwrotowi ( Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz. U. nr 126, poz. 1381 zpóźn. zm.) produkty lecznicze i wyroby medyczne nie podlegają zwrotowi).

10. Sklep przestrzega praw konsumentów zawartych w Dz.U. 2014 poz. 827VIII  REKLAMACJE

1.Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są od 12 do 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn.zm.)
2.Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie na:
adres email:
maxokulary@gmail.com
listownie: Salon Optyczny, ul. Wolska 58 , 01-134 Warszawa.
3.W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności,  data wystąpienia, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
4.Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika.
5.Do odsyłanego towaru wraz z dołączonymi akcesoriami należy dołączyć formularz zwrotu oraz koperty po szkłach jeśli reklamacja dotyczy szkieł.
6.W przypadku uzasadnionej reklamacji, Użytkownik może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez naprawę lub wymianę produktu na nowy, chyba, że wymiana jest niemożliwa (z powodu wyczerpania zapasów) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu.
7.Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
8.Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail lub adres korespondencji.
9.W przypadku uznania reklamacji,  Sklep niezwłocznie podejmuję działania w celu realizacji jej treści.


IX DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI


1.Administratorem danych jest Grzegorz Pazyrski, który działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Baza danych sklepu www.maxokulary.pl została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikom składania Zamówień.
2.Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom  upoważnionym  na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu  i  obowiązującymi przepisami prawa.
3.Administrator  zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
4.Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu zamówienia wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług w tym celu Administrator przetwarza  następujące dane: imię i nazwisko, ulice, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto, nr telefonu   (w celu ułatwienia dostawy), adres e-mail, NIP (w celu wystawienia faktury VAT w przypadku dokonania zakupów przez przedsiębiorcę).
5.Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie, w związku z tym, iż są konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w sklepie internetowym.
6.Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się ze Sklepem wysyłając e-mail na adres email:
maxokulary@gmail.com , listownie: Salon Optyczny  ul. Wolska 58, 01-134 Warszawa.
7.W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych rejestracyjnych, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
•  wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
• natychmiastowego zablokowania wykonania usługi do czasu wyjaśnienia sprawy.
8.Administrator serwisu zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem przez osobom nieupoważnionym.


X PRAWA AUTORSKIE


1.Sprzedawcy przysługują wyłączne majątkowe i osobiste prawa autorskie do wszelkich materiałów, wzorców, formularzy, logotypów i innych treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego.
2.Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy ze Sprzedawcą i tylko na własny użytek Klienta. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na stronach Sklepu Internetowego jest zabronione.
3.W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Klientowi lub Użytkownikowi Internetu na Stronie Internetowej nie jest dopuszczalne wykorzystanie ich w celu prowadzenia przez Klienta lub Użytkownika Internetu działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.


XI PRZEPISY KOŃCOWE


1.Zmiany regulaminu wchodzą w życie po jego zaakceptowaniu przez obecnych Użytkowników Sklepu będących Konsumentami (na rzecz których dokonywane są świadczenia). Użytkownik taki musi zaakceptować zmiany Regulaminu poprzez przesłanie akceptacji w odpowiedzi na informację o zmianie Regulaminu wraz z zaakceptowaniem nowego tekstu Regulaminu. Użytkownik ma możliwość odstąpienia od umowy, jej natychmiastowego rozwiązania w razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu.
2.Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników korzystających ze sklepu internetowego www.maxokulary.pl przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
3.Akceptacja  regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami stanowi warunek dalszego korzystania ze Sklepu.
4.Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego wyłączenia działania Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników, jednakże nie będzie to miało wpływu na realizacje wcześniej złożonego przez Użytkownika zamówienia.
5.Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep (np. konto Użytkownika) bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn.???
Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy:
maxokulary@gmail.com .
Umowa ulegnie rozwiązaniu w ciągu 1 dnia roboczego od chwili otrzymania przez Sklep wypowiedzenia.
7.Sklep może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
8.Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie narusza w żaden sposób praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.
9. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego,  ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny.
10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2018 r.